Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor een evenement of voor catering in de meeste ruime zin van het woord, in een etablissement uitgebaat door unit4events BV of op een externe locatie, zowel in binnen- als buitenland. De overeenkomst wordt opgemaakt tussen volgende partijen:

Enerzijds, Unit4Events BV handelend onder de naam Het Witte Paard Oostwold, met als correspondentieadres De schelp 35 in Leek– bereikbaar via volgende gegevens: telefoon: 050-2115103, email: contact@hetwittepaardoostwold.nl. Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht met Unit4Events BV te zijn aangegaan.

Anderzijds, De Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per mail, brief of mondeling, wordt beschouwd als zijnde ondertekend.

Artikel 1: Aanvaarding algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Unit4Events BV en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Unit4Events BV en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan Unit4Events BV tegenstelbaar indien ze door Unit4Events BV schriftelijk worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van Unit4Events BV niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek een vertaling bekomen.

Artikel 2: Offertes – Bestellingen – Overeenkomsten

De offertes dewelke door Unit4Events BV worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens Unit4Events BV voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden. Behoudens expliciete toestemming van Unit4Events BV ontstaat de overeenkomst, met de daarin vervatte rechten en plichten, pas op het ogenblik van de definitieve ondertekening van het contract door beide partijen; dan wel na een schriftelijke bevestiging van de definitieve opdracht en tegenbevestiging hiervan per mail of post, door beide partijen. Indien een voorschot dient te worden betaald zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot. Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, doch Unit4Events BV is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Unit4Events BV. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. Unit4Events BV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.
Unit4Events BV houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de overeenkomst. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico’s en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.
Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.
Afspraken met het personeel van Unit4Events BV zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen van Unit4Events BV zijn bevestigd.
Artikel 3: Prijzen

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten. De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden… en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. Tevens zal een verhoging van de in de overeenkomst overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan Unit4Events BV.
De prijzen, vermeld op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds inclusief BTW. Logistieke en andere benodigdheden, zoals onder andere borden, glazen, bestek, stoelen, tafels en tafeldecoratie zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.
Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst worden drank en voeding uitsluitend geleverd door Unit4Events BV. Het is, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen, noch is het toegelaten beroep te doen op eigen cateringdiensten.
Prijzen van opdrachten blijven 6 maanden na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Nadien heeft Unit4Events BV eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende belastingen en/of de uurlonen in de horeca.
Artikel 4 opties:
Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de datum van aanvraag ervan en de datum van het evenement. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij, tenzij anders overeengekomen, gehouden als bevestiging een eerste voorschot te betalen zoals bepaald in artikel 5. Pas nadat Unit4Events BV het eerste voorschot ontvangen heeft, evenals een schriftelijke tegenbevestiging van de boeking of bestelling heeft gedaan, is de reservatie definitief aanvaard door Unit4Events BV.
De betaling van het eerste voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 5: Voorschot
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de klant bij ondertekening van de overeenkomst een voorschot van respectievelijk 20%(totaalofferte lager dan 10.000,00 €) of 30% (totaalofferte hoger dan 10.000,00 €) te betalen. Een tweede voorschot, zijnde 40% van de geraamde kostprijs dient ten laatste 2 maanden voor de datum van het evenement betaald te worden. De betaling van het voorschot gebeurt per overschrijving op rekening van Unit4Events BV, en met vermelding van naam en datum van het evenement.

Artikel 6: Annulering of opzegging van een bestelling/reservering

Annulering van een boeking of bestelling is enkel mogelijk door een aangetekend schrijven gericht aan Unit4Events BV, op haar communicatieadres. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan Unit4Events BV verschuldigd ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs, alsmede extra’s, onverminderd het recht voor Unit4Events BV om eventuele hogere schade aan te tonen of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Het door de klant betaalde voorschot wordt alleszins ingehouden als voorschot op de te betalen vergoeding. Indien de annulering of opzegging door de klant plaatsvindt in de periode van 6 weken voorafgaand aan het evenement, is de klant bijkomend gehouden tot een schadevergoeding ten bedrage van 50% van de overeengekomen prijs, alsmede alle overige extra’s. Indien de opzegging door de klant plaatsvindt in de periode van 8 dagen voorafgaand aan het evenement, is de klant gehouden tot een schadevergoeding gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs, alsmede alle overige extra’s. Vanaf de datum van de ingebrekestelling door Unit4Events BV tot betaling van de schadevergoeding is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar verschuldigd.

Artikel 7: Facturatie – Betaling

De correcte facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op de besteldocumenten, dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden bij ondertekening van de overeenkomst en ten laatste vóór het evenement plaatsvindt. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd tenzij met een supplementaire administratieve kost van 25,00 €. De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd bijkomende invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door Unit4Events BV door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van Unit4Events BV om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft Unit4Events BV ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Unit4Events BV het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van Unit4Events BV te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
De door de klant verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan- op eerste verzoek van Unit4Events BV een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door de Unit4Events BV gewenste vorm.

Artikel 8: Definitief aantal personen

Het definitieve aantal personen/gasten kan tot 7 dagen voor het evenement door de klant worden gewijzigd. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Unit4Events BV, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.

Artikel 9: Praktische afspraken zaalaankleding en tijdsplanning

Bij evenementen dient door de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning te worden voorgelegd inhoudende de geplande activiteiten, waarvoor de schriftelijke toestemming van Unit4Events BV vereist is alvorens het evenement doorgang kan vinden. Ten laatste 7 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant onder andere de tafelindeling en andere praktische afspraken aan Unit4Events BV te bezorgenper mail met ontvangstbewijs. Tijdsplanningen dienen eveneens 7 dagen vooraf worden besproken en bevestigd. (bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 7 dagen op voorhand schriftelijk worden doorgegeven en bevestigd, kan Unit4Events BV indien nodig een bijkomende afrekening overmaken aan de klant voor de aangebrachte wijzigingen.

Artikel 10: Licht- en muziekinstallaties en DJ

Unit4Events BV voorziet, tenzij anders aangegeven, in zijn eigen etablissementen in een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek dewelke is inbegrepen in de prijs. Indien het wenselijk is voor de klant om in het kader van het evenement over een andere muziek/lichtinstallatie te beschikken, kan deze via Unit4Events BV worden gereserveerd mits betaling van een overeen te komen bijkomende huurprijs. Voor een goede muzikale omlijsting raadt Unit4Events BV één van haar huis-DJ’s aan, vertrouwd met de zalen en alle soorten feesten. Het staat de klant echter steeds vrij om hiervoor zelf te zorgen. Alle andere muzieksoorten zoals orkest, bandje, e.d., dienen vooraf te worden besproken en goedgekeurd door Unit4Events BV. Elke geluidsinstallatie moet voorzien zijn van een decibelmeter. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de klant hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.
Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende muziek/lichtinstallaties, alsmede de live bands en DJ’s een middelenverbintenis uitmaken in hoofde van Unit4Events BV. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de live band of DJ omtrent muziekkeuzes, specifieke verzoeken, enz…
De klant dient Unit4Events BV te vrijwaren voor alle schade aan de aangeleverde installaties dewelke door zijn eigen toedoen of deze van zijn gasten wordt aangericht.
Indien de klant een evenement organiseert, in een exploitatie van Unit4Events BV of op een andere locatie, die niet beschouwd kan worden als een privé-event (dwz toegankelijk voor het ruime publiek) engageert de klant zich om de geldende rechten en taksen te betalen, Enige consequentie van het niet respecteren van de wetgevingen terzake valt geheel onder de aansprakelijkheid van de klant. De kosten voor het vervullen van voormelde vereisten vallen volledig ten laste van de klant.

Artikel 11: Decoratie

Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient Unit4Events BV een gedetailleerd plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal in originele staat achtergelaten te worden. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan de installaties en gebouwen van Unit4Events BV. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds of vloeren te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, …). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van Unit4Events BV. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.

Artikel 12: Eventcommunicatie

De grafische dienst van Unit4Events BV kan desgewenst instaan voor het aanmaken van het drukwerk, de webpagina, de uitnodigingen en de menu’s van de klant, tegen gunstige tarieven. Het is hierbij noodzakelijk dat offerte en bestelling tijdig worden aangevraagd.

Artikel 13: Springkastelen – speeltuigen

Eventuele springkastelen of andere speeltuigen, kunnen gehuurd worden via Unit4Events BV. Unit4Events BV heeft geen enkele verantwoordelijkheid omtrent gehuurde speeltuigen. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende speeltuigen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van Unit4Events BV.. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de betreffende leverancier.

Artikel 14: Catering op een externe locatie

Unit4Events BV heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals bijvoorbeeld visitekaartjes, kledij, digitale reclame op de locatie en op het tijdstip van de cateringopdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord.
Unit4Events BV heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de klant ten belope van de nieuwprijs van het beschadigde of verloren materiaal, vermeerderd met de gemaakte administratieve kosten.
Unit4Events BV kan zonder nadelige gevolgen voor haar, de opdracht ontbinden indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het evenement niet gegarandeerd kan worden. Unit4Events BV is ingeval van eenzijdige beëindiging om deze redenen niet gehouden tot welkdanige vergoeding ten opzichte van de klant.
De overeenkomst betreffende de leveringstermijn is niet bindend en wordt gekenmerkt als een inspanningsverbintenis ten aanzien van de klant, met dien verstande dat redelijke afwijkingen van de overeengekomen leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
De klant die goederen huurt of in bruikleen neemt van Unit4Events BV is verplicht de goederen te gebruiken overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Unit4Events BV en dit als een goede huisvader. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van deze goederen en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van de goederen, normaal gebruikelijke verzekeringen. De klant dient de goederen terug te geven in dezelfde staat zoals deze geleverd of afgehaald zijn. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van door Unit4Events BV zelf gehuurde materialen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van Unit4Events BV. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de betreffende leverancier.
Ingeval Unit4Events BV diensten verricht op of in aan de klant toebehorende locaties of externe locaties waarover de klant mag beschikken, stelt de klant – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – gratis de ruimte, inrichting, apparatuur, energie, water, riolering ter beschikking. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om voldoende stroomcapaciteit te voorzien. De klant zorgt dat de voornoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen en neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening. De klant zorgt er voor dat de locatie goed bereikbaar is en klaar staat voor gebruik door de medewerkers en leveranciers van Unit4Events BV.
Indien bij een levering op het bezorgadres niemand aanwezig is om de bestelling te ontvangen, wordt het volledige bedrag van de bestelling in rekening gebracht.

Artikel 15: Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod in de ruimtes van Unit4Events BV. Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties ten laste van de klant vallen. Unit4Events BV houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde diensten.

Artikel 16: Veroorzaakte schade – vrijwaring

De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt. Unit4Events BV is niet verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen op de parkeerplaats, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras. Partijen komen bovendien overeen dat Unit4Events BV ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid voor o.m. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voertuigen die zich op of rond de parkeerplaats bevinden en de hierin aanwezige voorwerpen, welkdanige materiële of lichamelijke schade toegebracht aan cliënteel of derden door toedoen van zichzelf, gasten, elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt, of door derden.
Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van Unit4Events BV zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Unit4Events BV tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.
De klant dient Unit4Events BV te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluids)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. Unit4Events BV heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.
De klant staat als enige in voor de kosten en het regelen van de auteurs- en naburige rechten, en zal Unit4Events BV integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dit verband.

Artikel 17: Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. Unit4Events BV zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt Unit4Events BV ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar Unit4Events BV redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, lock-downs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers…

Artikel 18: Status Klant – Lopende overeenkomsten

Unit4Events BV kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeling, edm. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Artikel 19: Bezoedeling

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met Unit4Events BV, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van Unit4Events BV te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en dergelijke. De klant zal aan Unit4Events BV een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van Unit4Events BV schaadt. Deze schadevergoeding zal door Unit4Events BV worden begroot cfr. de door haar geleden schade.

Artikel 20: Copyright

Voor elk gebruik van de naam Unit4Events BV of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan de BV, het logo van Unit4Events BV of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van Unit4Events BV. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dient Unit4Events BV hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 21: Veiligheid

Voor alle evenementen in de etablissementen van Unit4Events BV staat veiligheid boven alles. Voor aanvang van het evenement wordt een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid gegeven aan de organisator of verantwoordelijke. In elk evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Indien de organisator het evenement laat aanvangen wordt vermoed dat hij op dat ogenblik de voormelde uitgebreide instructies heeft gekregen.

Artikel 22: Verzekeringen

Brandveiligheid: Alle in- en uitgangen naar de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met Unit4Events BV besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, indoor/outdoor vuurwerk, wierrook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden. Bij vaststelling van inbreuken moet de klant zo snel mogelijk een personeelslid van Unit4Events BV op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen in zake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.
Brandverzekering – bij een evenement of feest in een etablissement van Unif4Events BV staan wij in voor het sluiten van een brandverzekering. – bij een evenement of feest op externe locatie: De klant dient zelf te zorgen voor het sluiten van een brandverzekering.
Indien een feest of evenement wordt georganiseerd dat door zijn aard een verhoogd risico op ongevallen of schade inhoudt opzichtens een regulier feest of evenement (zoals een trouwfeest, een personeelsfeest…), dient de klant zelf in te staan voor het sluiten van de nodige verzekeringen ter dekking van de risico’s. De klant dient Unit4Events BV te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of feest. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering…

Artikel 23: Attesten en vergunningen

De klant verbindt er zich toe alle nodige reglementaire en administratieve vereisten te hebben vervuld om de geplande evenementen te laten plaatsvinden. consequentie van het niet hebben van de juiste attesten, (werk)vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de klant. De kosten voor het vervullen van voormelde vereisten vallen volledig ten laste van de klant.

Artikel 24: Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en Unit4Events BV zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Unit4Events BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

Artikel 25: Betwisting

Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Unit4Events BV op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van Unit4Events BV in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft Unit4Events BV de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).
Elke betwisting van een overeenkomst met Unit4Events BV wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbank bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst

× Chat via WhatsApp